1. Hội đồng nhân dân
  • Hà Quý Phi

   Chức vụ: CT HĐND xã

   SĐT: 0986742236

  • Dương Thủy Chung

   Chức vụ: Phó CT HĐND xã

   SĐT: 0966239281

  1. Ủy ban nhân dân
   • Hà Xuân Thoan

    Chức vụ: CT UBND xã

    SĐT: 0979485123

   • Nguyễn Hoài Nam

    Chức vụ: Phó CT UBND xã

    SĐT: 0974112872

   1. Phòng Tư pháp – hộ tịch
    • Lều Thị Vân

     Chức vụ: Công chức tư pháp – hộ tịch

     SĐT: 0979783829

    1. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Trọng Phúc

      Chức vụ: Công chức LĐ TBXH

      SĐT: 0973902962

     • Vũ Đức Hải

      Chức vụ: Công chức VHXH

      SĐT: 0396272273

     1. Công an xã
      • Nguyễn Văn Chuyên

       Chức vụ: Trưởng Công an

       SĐT: 0913331128

      • Đặng Quang Huy

       Chức vụ: Phó Công an

       SĐT: 0912128379

     2. Phòng Địa chính - xây dựng
      • Hà Minh Hoàn

       Chức vụ: Công chưc Địa chính - NN - TL&MT

       SĐT: 0979776385

      • Hà Anh Tuân

       Chức vụ: Công chưc Địa chính - XD - GT&CT

       SĐT: 0915145732

     3. Phòng Văn phòng – thống kê
      • Hà Xuân Toán

       Chức vụ: Văn phòng Thống kê

       SĐT: 0936761333

     4. Trạm y tế xã
      • Hà Thị Vân

       Chức vụ: Trưởng trạm Y tế

       SĐT: 0396485773

     5. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Văn Tấn

       Chức vụ: Trưởng ban QS xã

       SĐT: 0978843811

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Nguyễn Ngọc THúy

       Chức vụ: Công chức Kế toán

       SĐT: 0988464316

     7. Phòng thương binh- xã hội
      • Nguyễn Trọng Phúc

       Chức vụ: Công chức LĐ&TBXH

       SĐT: 0973902962

   2. Thôn Hiệp Trung
    • Nguyễn Đức Ngọc

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Hiệp Trung

     SĐT: 0382430448

    • Bùi văn Toàn

     Chức vụ: Trưởng thôn Hiệp Trung

     SĐT: 0377892599

    • Nguyễn Văn Tuấn

     Chức vụ: Phó thôn Hiệp Trung

     SĐT: 0394300838

    1. Thôn Nam Hiệp Trung
     • Dương Văn Thanh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Nam Hiệp Trung

      SĐT: 0388897326

     • Phạm Đức Vinh

      Chức vụ: Trưởng thôn Nam Hiệp Trung

      SĐT: 0985702548

     • Nguyễn Văn Dương

      Chức vụ: Phó thôn Nam Hiệp Trung

      SĐT: 0987537798

    2. Thôn Trung Nghĩa
     • Bùi Quang Riên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Trung Nghĩa

      SĐT: 0984139000

     • Hà Văn Liêm

      Chức vụ: Trưởng thôn Trung Nghĩa

      SĐT: 0396099076

     • Phạm Văn Tấn

      Chức vụ: Phó thôn Trung Nghĩa

      SĐT: 0345380616

    3. Thôn Nghĩa Phương
     • Hà Mạnh Hòa

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Nghĩa Phương

      SĐT: 0987059844

     • Hà Đình Tới

      Chức vụ: Trưởng thôn Nghĩa Phương

      SĐT: 0385839619

     • Hà Văn Dương

      Chức vụ: Phó thôn Nghĩa Phương

      SĐT: 0978378688

    4. Thôn Nghĩa Thắng
     • Hà Minh Thuân

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Nghĩa Thắng

      SĐT: 0977075245

     • Lê Minh Tăng

      Chức vụ: Trưởng thôn Nghĩa Thắng

      SĐT: 0936669497

     • Phạm Văn Son

      Chức vụ: Phó thôn Nghĩa Thắng

      SĐT: 0369607125

    5. Thôn Nam Cầu Nhân
     • Dương Đức Long

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Nam Cầu Nhân

      SĐT: 03972555256

     • Hà Văn Cường

      Chức vụ: Trưởng thôn Nam Cầu Nhân

      SĐT: 0382470778

     • Nguyễn Thị Huế

      Chức vụ: Phó thôn Nam Cầu Nhân

      SĐT: 0986681740

    6. Thôn Cầu Nhân
     • Dương Văn Bình

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Cầu Nhân

      SĐT: 0369324009

     • Nguyễn Văn Nầm

      Chức vụ: Trưởng thôn Cầu Nhân

      SĐT: 0342204726

     • Phạm Thị Bẩy

      Chức vụ: Phó thôn Cầu Nhân

      SĐT: 0377375332