Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Địa lý: Phường nằm ở phía đông/tây/nam/bắc của thành phố và có vị trí:

  • Đông giáp phường Hoàng Diệu, xã Đông Mỹ
  • Tây giáp Đê Trà lý
  • Nam giáp phường Hoàng Diệu
  • Bắc giáp xã Đông Thọ